Klachtenprocedure

Hoewel ik nog nooit klachten hebben ontvangen, neem ik mogelijke klachten zeer serieus. Als u het ergens niet mee eens bent, dan reageer ik op zowel mondelinge als schriftelijke klachten binnen zes weken. Ik probeer dan met u naar een passende oplossing te zoeken.

Onafhankelijke bemiddeling

Als de inspanningen over en weer niet tot een bevredigende oplossing leiden voor zowel u als voor mij, dan schakel ik een onafhankelijke partij in. Voor inhou¬de¬lijke meningsverschillen bemiddelt drs. P. Steenwinkel uit Amsterdam van Bureau Helderder. Voor juridische geschillen schakel ik een onafhankelijk jurist in: mr. A.O.C.A. van Schravendijk, advocaat te Arnhem. Hun uitspraak is bindend voor mij.

Klachtenreglement

Ik verklaar dat het volgende klachten- en privacyreglement van toepassing is.
 1. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij mij worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door mij of degenen die in opdracht van mij werkzaamheden ten behoeve van mijn cliënten hebben verricht.
 2. De klager dient binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 3. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
 5. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet betrokken is geweest bij de gedraging en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft.
 6. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
 7. De klacht dient binnen een periode van 6 weken na indiening te worden afgehandeld. Mocht de afhandeling langer duren, dan stel ik klager binnen vier weken hiervan in kennis.
 8. De klager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, de argumentatie die aan die bevindingen ten grondslag ligt en van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
 9. Ik registreer het aantal bij mij ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten,evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Deze registratie kan op verzoek aan opdrachtgever gezonden worden.
 10. De bewaartermijn voor klacht en reactie(s) hierop is twee jaar.
 11. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2010 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.
 12. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Privacyreglement

 1. Ik ben ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet persoonsregistraties (Wpr) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (OSV’97) is bepaald. De WPR en de Osv ’97 worden op afzienbare termijn door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) resp. De Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) vervangen. Indien de Wbp en Wet SUWI in werking zijn getreden, dienen de bepalingen hieruit te worden nageleefd.
 2. Uitgangspunt is dat ik de van cliënten en van opdrachtgevers gekregen informatie vertrouwelijk behandel overeenkomstig hetgeen in artikel 1 is gesteld.
 3. In het bijzonder zal ik ervoor zorg dragen dat de onder 1 en 2 genoemde informatie niet bekend wordt aan anderen dan betrokkene zelf, mij en de opdrachtgever, voor zover de overdracht van informatie voortvloeit uit de rapportage­verplichtingen die contractueel met de opdrachtgever zijn overeen­gekomen.
 4. Het gestelde in artikel 3 geldt in gelijke mate voor eventuele derden die ik bij de uitvoering van mijn projecten inschakel. Ik zal deze geheim­houdings­plicht verankeren in de overeenkomst die tussen mij en individuele derden worden gesloten.
 5. Na beëindiging van een opdracht zal ik alle informatie vernietigen die naar recht en rede beschouwd kan worden als vertrouwelijke persoonsgegevens dan wel als gegevens die tot individuele personen te herleiden zijn, tenzij de opdracht­gever, voordat de opdracht aanvangt, aangeeft deze gegevens terug te willen ontvangen.
 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2010 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd  tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.