Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

A. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Opdrachtnemer: Truus van der Spek, Communicatietrainingen & Tekstadviezen te Oegstgeest
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde voor opdrachtgever worden verricht; daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt:
  • het geven van trainingen en opleidingen op het gebied van communicatie,
  • het geven van adviezen over teksten,
  • het schrijven of herschrijven van teksten,
  • het begeleiden van projecten,
  • individuele begeleiding.
 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde roerende zaken, waar¬onder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdracht¬nemer vervaardigde roerende zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden aangaat en op alle opdrachten die de opdrachtnemer binnen dit kader accepteert, één en ander behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk moet hebben bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeen¬komst slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of er sprake is van zodanige strijdigheid, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk door beide partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

C. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Indien en voorzover opdrachtgever hierom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

D. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit overeenkomstig goede professionele kwaliteitseisen voor deze beroepsgroep.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerd personeel, tenzij uit de opdracht uitdrukkelijk blijkt dat uitvoering door opdrachtnemer zelf moet geschieden.
 4. Opdrachtnemer voert alleen met toestemming van de opdrachtgever werkzaamheden uit die in eerste instantie buiten de opdracht vallen maar daarmee niettemin zijn gerelateerd en voor een goede gang van zaken volgens de opdrachtnemer essentieel zijn; in overleg met de opdrachtgever worden hiervoor meerkosten in rekening gebracht.

E. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

F. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van de geest, die door opdrachtnemer zijn gebruikt in het kader van de verrichte werkzaamheden dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

G. Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

H. Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever zijn verricht.
 2. Het honorarium van opdrachtgever, zonodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden en eventuele meerkosten zoals genoemd onder D4 wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzet¬belasting, na volb¬renging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever en opdracht-nemer kunnen schriftelijk overeenkomen dat de voorbereidingskosten en een deel van de uitvoeringskosten voor afloop van de werkzaamheden in rekening worden gebracht.

I. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, waaronder opdrachtgever, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

J. Reclameren

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

K. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever, waaronder organen van opdracht¬gever zijnde rechtspersoon, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald.

L. Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient tijdig schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien opzegging plaatsvindt door opdrachtgever op een tijdstip waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geacht kan worden te zijn begonnen met de voorbereiding van de opdracht, dan behoudt opdrachtnemer haar recht op honorarium voor verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, die niet in dit honorarium zijn begrepen. Ook is dan de annuleringsregeling van toepassing zoals vermeld in de desbetreffende offerte voor de aangegane overeenkomst.
 4. Eventuele restitutie door opdrachtnemer vindt plaats binnen vier weken na afspraak.

M. Annulering

 1. Een cursus kan door de opdrachtgever tot acht weken vóór aanvang kosteloos worden afgezegd. Als de opdrachtgever de cursus annuleert tussen acht en drie weken voor aanvang, dan worden 50% van de voorbereidingskosten en 50% van de dagdeelkosten in rekening gebracht. Wordt nog later afgezegd, dan wordt 100% van de voorbereidingskosten en 75% van de dagdeelkosten in rekening gebracht.
 2. Na accordering van de offerte heeft de opdrachtgever nog 14 dagen bedenktijd.

N. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.