Tekstauditen

Binnen een organisatie is het van belang teksten van collega's van commentaar te kunnen voorzien. Veranderingsvoorstellen moeten dan wel worden beschouwd als verbeteringsvoorstellen en niet als “het berijden van stokpaardjes”. Verder moet iemand in staat zijn vast te stellen wat er ten onrechte niet in een tekst staat. Dit vereist zowel goede leesvaardigheden als goede schrijfvaardigheden als goede analytische vaardigheden. Ten slotte is het handig vertrouwd te zijn met de audit-mogelijkheden die Word biedt. In deze cursus krijgt u daarom antwoord op de volgende vragen: Hoe beoordeelt u teksten op volledigheid, relevantie, juistheid, helderheid, logica, structuur, stijl, toon en eventueel afwerking? Hoe kunt u commentaren en suggesties overzichtelijk presenteren?


Tijdens de cursus krijgt u antwoord op deze en andere vragen. Ik loop vijf auditrondes met u door.
  1. Analyseren: in deze ronde staat de tekstinhoud centraal. Staat alles erin? Wat kan eruit? Is het waar en juist wat er staat? Is de functie van de onderdelen helder?
  2. (Her)structureren: in deze ronde staat de opbouw centraal. Staat de juiste informatie op de juiste plaats? Kan er detailinformatie naar de bijlage(n)? Is de tekst voorzien van goede (sub)titels, een goede inleiding en een goed slot? Bevat de tekst een heldere samenvatting? Is er een heldere onderverdeling in hoofdstukken en/of paragrafen? Zijn de diverse onderdelen goed in- en uitgeleid? Is de alinea-indeling logisch? Staan de hoofdzaken op de daarvoor in aanmerking komende voorkeurplaatsen? Zijn alle onderdelen goed met elkaar verbonden door signaalzinnen en –woorden?
  3. Redigeren: in deze ronde staan stijl en toon centraal. Is er voldoende variatie in zinslengte? Is de volgorde binnen de zin logisch en sluiten de zinnen qua volgorde goed op elkaar aan? Volgt de vorm van de zin de inhoud van de zin? Kunnen er woord(groep)en worden geschrapt? Is de tekst qua moeilijkheidsgraad en toon goed afgestemd op de lezer?
  4. Corrigeren: in deze ronde staat de afwerking centraal. Bevat de tekst geen spelfouten? Staan de juiste leestekens op de juiste plaats? Bevat de tekst geen fouten tegen de grammatica?
  5. Lay-outen: in deze ronde staat de lay-out centraal. Is er gewerkt volgens de huisstijl? Ondersteunt de typografie de tekstinhoud?

De cursusinhoud en -duur worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke tekstsoorten aan de orde moeten komen. 6 dagdelen is een minimum; als er diverse soorten beleidsteksten aan de orde moeten komen, dan adviseer ik een cursus van 8 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.